HomeKURSY DTJREGULAMIN

Regulamin korzystania z ODTJ „2xTAK” w Bolesławcu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy „2xTAK”, położonego w Bolesławcu, przy ul. Ekonomicznej 2, zwanego dalej ODTJ lub Ośrodkiem.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  • Zarządzającym – rozumie się przez to Ośrodek Kształcenia Kursowego „2xTAK” oraz osoby upoważnione do działania w jego imieniu,
  • Użytkownik – rozumie się przez to osoby lub podmioty, które na podstawie zawartej z Zarządzającym umowy lub porozumienia korzystają z infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ w celu prowadzenia na terenie ODTJ określonej działalności lub wykonania ustalonych czynności,
  • Infrastruktura ODTJ – rozumie się przez to wszelkie części składowe ODTJ oraz elementy jego wyposażenia,

2. Na terenie ODTJ mogą przebywać wyłącznie osoby, które na podstawie zawartej z Zarządzającym umowy są uprawnione do korzystania z infrastruktury i zaplecza technicznego ODTJ, albo przebywają na terenie ODTJ w celu dopełnienia formalności koniecznych do zawarcia z Zarządzającym umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Osoby w wieku do lat 14 mogą przebywać na terenie ODTJ wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, po uzyskaniu zgody Zarządzającego.

3. Wszyscy użytkownicy oraz inne osoby, przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, wskazówek oraz poleceń Zarządzającego, kierownika ODTJ, instruktorów techniki jazdy, a także przestrzegania obowiązków związanych z ruchem pojazdów, pod rygorem wykluczenia z udziału w kursie lub treningu.

4. Przed przystąpieniem do korzystania z infrastruktury ODTJ Użytkownicy oraz pozostałe osoby zobowiązane są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego postanowień poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem, udostępnionym mu przez Zarządzającego.

5. Wszelkie decyzje i zarządzenia Zarządzającego są ostateczne oraz nie przysługuje od nich środek zaskarżenia.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

6. Na terenie ODTJ stosuje się obowiązujące przepisy o ruchu drogowym.

7. Obowiązkiem osoby kierującej pojazdem jest w szczególności:

  1. rozpoczęcie jazdy dopiero po wydaniu przez instruktora techniki jazdy ustalonego sygnału,
  2. jazda po trasie zaleconej przez instruktora,
  3. niezwłoczne zatrzymanie pojazdu po zasygnalizowaniu końca jazdy,
  4. zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do kierunku ustalonego przez instruktora,
  5. zachowanie szczególnej ostrożności wobec innych osób przebywających na torze.

8. Osoby korzystające z ODTJ zobowiązane są do:

  1. przestrzegania przepisów oraz zasad, wynikających przepisów prawa o ruchu drogowym, w tym zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych pojazdów,
  2. natychmiastowego powstrzymania się od dalszej jazdy lub innych działań i bezzwłocznego poinformowania zarządzającego, kierownika ODTJ oraz instruktora, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9. Każda osoba korzystająca z Ośrodka lub przebywająca na terenie Ośrodka odpowiada za szkody na osobie lub w mieniu, wywołane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym za szkody wynikłe z niezastosowania się do zasad korzystania z Ośrodka określonych w niniejszym regulaminie.

10. Zarządzający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z korzystania z infrastruktury ODTJ, użytkowników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem substancji odurzających - bez prawa do ubiegania się przez nich zwrotu opłaty za świadczoną usługę. W sytuacjach spornych, Zarządzający wezwie odpowiednie służby w celu ustalenia powyższych okoliczności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Regulamin obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2014 roku.